Mateřská škola

 

 

 

Vítáme Vás na stránkách

 

Mateřské školy Ořechov

 

 

Od 4.9. 2017 je MŠ otevřena od 6.45-15.15.

 

 

skolka-a-sal-aparketya-002.jpg

Mateřská škola v Ořechově je jednotřídní. Dochází do ní zejména děti z Ořechova a Ronova, ale i z dalších okolních měst a vesnic -  Jívoví, Skřinářova, Velkého Meziříčí, Kadolce.

Součástí MŠ je školní kuchyně s jídelnou.

Děti jsou do MŠ přijímány na základě zápisu, který probíhá v jarních měsících.

Od září 2012 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem :

 

 ,,Školka plná pohody s veverkou Čiperkou".

  

 

Důležité informace pro rodiče:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria přijetí dětí do Mateřské školy Ořechov pro školní rok 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy Ořechov, Mgr. Bohdana Musilová, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 

Kritéria přijetí dětí na školní rok 2018/2019:

 

  1. Přednostně budou přijímány děti tříleté a starší (tj. děti narozené do 31. 8. 2015), pokud mají místo trvalého pobytu v Ořechově, v případě cizinců pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

 

Podmínky:

  1. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

  2. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

  3. Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let (tj. děti narozené do 31. 8. 2016)

  4. Přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je podmíněno dodáním stanoviska školského poradenského zařízení. Ředitelka mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

 

V Ořechově dne 15.3.2018                                                                                  Mgr. Bohdana Musilová, ředitelka školy

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé.
Pedagog zodpovídá za děti od doby, kdy dítě převezme od rodičů nebo jimi pověřených zástupců, až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předá.

 

 
 Měsíční kalkulace školného:  od 1. 9. 2017      70,- Kč

 

 

 Poskytování informací rodičům:
•    hromadně  - na třídních schůzkách, školních akcích, nástěnkách, www stránkách školy
•    individuálně - učitelkami ve třídě

 

Sleva na dani

  

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy v roce 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

  

1. Sleva za umístění dítěte v mateřské škole

 

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, (§ 35 ba odst. 1 písm. g) může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v mateřské škole (úplata za předškolní vzdělávání dle § 123 školského zákona).

 

§ 35ba

 

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

 

(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o
g) slevu za umístění dítěte.

 

 

 

2. Výše slevy a její uplatnění

 

Výše slevy a její uplatnění je popsáno v § 35 bb.

 

Pokud bude dítě umístěno v mateřské škole a poplatník za toto umístění uhradí nějakou částku, bude možné si ji uplatnit jako slevu na dani. Tato sleva na dani může činit na jedno vyživovací dítě maximální částku ve výši minimální mzdy platné k 1. 1. Zdaňovacího období (rok 2014 = 8.500 Kč, 2015 = 9.200 Kč).

 

Tuto slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden z poplatníků.

 

§ 35b

 

Sleva za umístění dítěte

 

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.
(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.
(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

 

 

3. Kdy je možné slevu uplatnit

 

Slevu za umístění dítěte bude možno uplatnit až v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání.

  

§ 38h

 

Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

(6) K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a g) přihlédne plátce daně za podmínek stanovených v § 38k odst. 5 až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.

  

4. Prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně

 

Při ročním zúčtování záloh za rok 2014 se bude moci sleva na dani za umístění dítěte uplatnit, pokud ji zaměstnanec řádně prokáže. Z toho vyplývá pro mateřské školy povinnost vydávat na vyžádání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole.

 

  Výhled rozpočtu pro rok 2017

 

 

Rozpočet Mateřské školy Ořechov - příspěvková organizace VYHLED 2017      
    celkem dotace dotace dotace  
účet Nárok celkem:   33353 33073 zřizovatel vlastní zdroje
602000 Tržby z prodeje služeb-stravné ŠJ 100 000,00       100 000,00
602001 Tržby z prodeje služeb-školné MŠ 10 000,00       10 000,00
602100 Tržby z prodeje služeb-pitný režim 3 000,00       3 000,00
649000 Jiné ost. výnosy - sběr papír 3 000,00       3 000,00
649001 Ost. Výnosy - dary 5 000,00       5 000,00
662000 Úroky 2 000,00       2 000,00
672001 Provozní dotace (provozní) 220 000,00     220 000,00  
648000 čerpání fondu - převod z rezervního fondu 0,00       0,00
672xx Provozní dotace (mzdové) 33 353 1 455 564,00 1 455 564,00      
672xx Provozní dotace 33073 4 256,00   4 256,00    
  Celkem 1 802 820,00 1 455 564,00 Kč 4 256,00 Kč 220 000,00 Kč 123 000,00 Kč
             
             
    celkem dotace dotace dotace  
účet Náklad   33353 33073 zřizovatel vlastní zdroje
501001 Spotřeba materiálu jídelna 100 000,00       100 000,00
501003 Drobné vydání - drobné, čist.a kanc. potřeby 24 000,00     24 000,00  
501004 Drobné vydání - Z ÚPLATY 10 000,00       10 000,00
501xx ONIV  13 583,00 13 583,00      
501009 Spotřeba materiálu - drobné výdaje SBĚR PAPÍR 3 000,00       3 000,00
501100 Spotřeba materiálu - pitný režim 3 000,00       3 000,00
501203 Drobné vydání - drobné, čist.a kanc.  DARY 5 000,00       5 000,00
502001 Elektřina 22 000,00     22 000,00  
502002 Vodné 3 600,00     3 600,00  
502003 Plyn 80 000,00     80 000,00  
511000 Opravy a udržování 0,00        
512000 Cestovné 3 700,00     3 700,00  
518001 Ostatní služby - drobné služby(revize,BOZP 16 900,00     16 900,00  
518002 Zpracování mezd provoz 26 000,00     26 000,00  
518003 Telefon 4 400,00     4 400,00  
518005 Účetnictví provoz 24 000,00     24 000,00  
518xx Poštovné, předplatné školení 8 500,00     8 500,00  
  Mzdy          
521xx Mzdové náklady MŠ 1 060 280,00 1 060 280,00      
521xx Mzdové náklady MŠ dotace 33073 3 129,00   3 129,00    
524xx Zákonné soc. poj. 360 496,00 360 496,00      
524xx Zákonné soc. poj. Dotace 33073 1 064,00   1 064,00    
527xx Zák. soc. náklady - odvod na FKSP 21 205,00 21 205,00      
527xx Zák. soc. náklady - FKSP dotace 33073 63,00   63,00    
549001 Jiné ost. náklady - poplatky bance 900,00     900,00  
549002 Jiné ost. náklady - pojistné budovy, dětí 6 000,00     6 000,00  
  Celkem výdaje 1 800 820,00 1 455 564,00 4 256,00 220 000,00 121 000,00
    1 800 820,00        
  HV: 1 802 820,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality
(spam ochrana)

Fotogalerie

Zeptejte se nás

Rezervace hřiště

OBEC OŘECHOV

Ořechov 87

594 52 Ořechov

Telefon: 566 543 483

obec@orechov-ronov.cz

czende

Dnes je 21. dubna 2018

Svátek má Alexandra

Copyright © 2008 obec Ořechov a místní část Ronov | created by Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU