Mateřská škola

 

 

 

Vítáme Vás na stránkách

 

Mateřské školy Ořechov

 

 

 

 

Najdete nás na nových webových stránkách https://www.msorechov-ronov.cz/

 

 

 

 

Podpora začleňování dvouletých dětí MŠ Ořechovregistrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009614

 

 

 

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

 

 

Z finančních prostředků v celkové výši 356.170,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

 

 

- Chůva - personální podpora MŠ

 

 

 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost

 

 

 

- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

 

 

 

skolka-a-sal-aparketya-002.jpg

Mateřská škola v Ořechově je jednotřídní. Dochází do ní zejména děti z Ořechova a Ronova, ale i z dalších okolních měst a vesnic -  Jívoví, Skřinářova, Velkého Meziříčí, Záblatí, Velké Bíteše.

Součástí MŠ je školní kuchyně s jídelnou.

Děti jsou do MŠ přijímány na základě zápisu, který probíhá v jarních měsících.

Od září 2012 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem :

 

 ,,Školka plná pohody s veverkou Čiperkou".

  

 

Důležité informace pro rodiče:

 

 

Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé.
Pedagog zodpovídá za děti od doby, kdy dítě převezme od rodičů nebo jimi pověřených zástupců, až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předá.

 

 

Pro školní rok 2018/2019 stanovila ředitelka školy úplatu ve výši 100,- Kč/ měsíc.

 

 

 Poskytování informací rodičům:
•    hromadně  - na třídních schůzkách, školních akcích, nástěnkách, www stránkách školy
•    individuálně - učitelkami ve třídě

 

Sleva na dani

  

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy v roce 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

  

1. Sleva za umístění dítěte v mateřské škole

 

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, (§ 35 ba odst. 1 písm. g) může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v mateřské škole (úplata za předškolní vzdělávání dle § 123 školského zákona).

 

§ 35ba

 

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

 

(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o
g) slevu za umístění dítěte.

 

 

 

2. Výše slevy a její uplatnění

 

Výše slevy a její uplatnění je popsáno v § 35 bb.

 

Pokud bude dítě umístěno v mateřské škole a poplatník za toto umístění uhradí nějakou částku, bude možné si ji uplatnit jako slevu na dani. Tato sleva na dani může činit na jedno vyživovací dítě maximální částku ve výši minimální mzdy platné k 1. 1. Zdaňovacího období (rok 2014 = 8.500 Kč, 2015 = 9.200 Kč).

 

Tuto slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden z poplatníků.

 

§ 35b

 

Sleva za umístění dítěte

 

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.
(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.
(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

 

 

3. Kdy je možné slevu uplatnit

 

Slevu za umístění dítěte bude možno uplatnit až v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání.

  

§ 38h

 

Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

(6) K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a g) přihlédne plátce daně za podmínek stanovených v § 38k odst. 5 až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.

  

4. Prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně

 

Při ročním zúčtování záloh za rok 2014 se bude moci sleva na dani za umístění dítěte uplatnit, pokud ji zaměstnanec řádně prokáže. Z toho vyplývá pro mateřské školy povinnost vydávat na vyžádání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole.

 

  Výhled rozpočtu pro rok 2018

 

Rozpočet Mateřské školy Ořechov - příspěvková organizace VYHLED 2018    
    celkem dotace dotace  
účet Nárok celkem:   33353 zřizovatel vlastní zdroje
602000 Tržby z prodeje služeb-stravné ŠJ 100 000,00     100 000,00
602001 Tržby z prodeje služeb-školné MŠ 12 000,00     12 000,00
602100 Tržby z prodeje služeb-pitný režim 3 000,00     3 000,00
649000 Jiné ost. výnosy - sběr papír 3 000,00     3 000,00
649001 Ost. Výnosy - dary 10 000,00     10 000,00
662000 Úroky 2 000,00     2 000,00
672001 Provozní dotace (provozní) 220 000,00   220 000,00  
648000 čerpání fondu - převod z rezervního fondu 0,00     0,00
672xx Provozní dotace (mzdové) 33 353 1 429 789,00 1 429 789,00    
  Celkem 1 779 789,00 1 429 789,00 Kč 220 000,00 Kč 130 000,00 Kč
           
           
    celkem dotace dotace  
účet Náklad   33353 zřizovatel vlastní zdroje
501001 Spotřeba materiálu jídelna 100 000,00     100 000,00
501003 Drobné vydání - drobné, čist.a kanc. potřeby 24 000,00   24 000,00  
501004 Drobné vydání - Z ÚPLATY 12 000,00     12 000,00
501xx ONIV  9 798,00 9 798,00    
501009 Spotřeba materiálu - drobné výdaje SBĚR PAPÍR 3 000,00     3 000,00
501100 Spotřeba materiálu - pitný režim 3 000,00     3 000,00
501203 Drobné vydání - drobné, čist.a kanc.  DARY 10 000,00     10 000,00
502001 Elektřina 22 000,00   22 000,00  
502002 Vodné 3 600,00   3 600,00  
502003 Plyn 80 000,00   80 000,00  
511000 Opravy a udržování 0,00      
512000 Cestovné 3 700,00   3 700,00  
518001 Ostatní služby - drobné služby(revize,BOZP 16 900,00   16 900,00  
518002 Zpracování mezd provoz 26 000,00   26 000,00  
518003 Telefon 4 400,00   4 400,00  
518005 Účetnictví provoz 24 000,00   24 000,00  
518xx Poštovné, předplatné školení 8 500,00   8 500,00  
  Mzdy        
521xx Mzdové náklady MŠ 1 044 109,00 1 044 109,00    
524xx Zákonné soc. poj. 355 000,00 355 000,00    
527xx Zák. soc. náklady - odvod na FKSP 20 882,00 20 882,00    
549001 Jiné ost. náklady - poplatky bance 900,00   900,00  
549002 Jiné ost. náklady - pojistné budovy, dětí 6 000,00   6 000,00  
  Celkem výdaje 1 777 789,00 1 429 789,00 220 000,00 128 000,00
    1 800 820,00      
  HV: 1 802 820,00 0,00 0,00 2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality
(spam ochrana)

Fotogalerie

Zeptejte se nás

Kanalizace ČOV

OBEC OŘECHOV

Ořechov 87

594 52 Ořechov

Telefon: 566 543 483

obec@orechov-ronov.cz

czende

Dnes je 28. listopadu 2020

Svátek má René

Copyright © 2008 obec Ořechov a místní část Ronov | created by Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU