Povinně zveřejňované informace

Číslo
Název
Informace
1.
Oficální název
Obec Ořechov  
2.
Důvod a způsob založení
Dle zákona č. 128/2000 Sb.
3.
Organizační strukturaorganizační struktura
4.
Kontaktní spojeníkontakty
5.
Případné platby můžete poukázat
ČSOB Velké Meziříčí, č.ú. 213319971/0300
6.
IČO
00545775
7.
DIČ
Obec je plátcem DPH
8.
Rozpočet v tomo a předchozím roce
rozpočty obce
9.
Žádosti o informace
Osobně na obecním úřadě nebo prostřednictvím e-mailu
10.
Příjem žádostí a dalších podání
Osobně na OÚ v úředních hodinách, kontakty
11.
Opravné prostředky
Osobně na OÚ v úředních hodinách
12.
Formuláře
Osobně na OÚ v úředních hodinách, formuláře
13.
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Velké Meziříčí - kontaktní místo SSP: Vyřizování pohřebného při úmrtí v rodině, vyřizování přídavku na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby, ŽP a zemědělství: Vyřízení stavebního povolení - stavba RD a garáže; hospodářských budov

OÚ Ořechov: Žádosti o kácení stromu

Vyřízení občanského průkazu:
1. OP - zákonný zástupce dítěte požádá prostřednictvím matričního úřadu v Osové Bítýšce o vydání Osvědčení o státním občanství dítěte, nutno předložit 1 fotografii ze současnosti, rodný list dítěte, oddací list rodičů a OP jednoho z rodičů

K výměně občanského průkazu je třeba předložit:
dosavadní OP, 1x průkazová fotografie ze současné doby, popřípadě doklady ověřující zápis údajů pokud tyto nejsou vyznačeny v dosavadním OP úmrtní list partnera, rozhodnutí o rozvodu, diplom z vysoké školy - originál)

Žádosti o cestovní pas vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí

Přihlášení k trvalému pobytu:

občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží výpis z listu vlastnictví k nemovitosti, kde se občan přihlašuje, poplatek 50 Kč
14.
Nejdůležitější předpisy
vyhlášky, dokumenty
15.
Sazebních úhrad za poskytování informací

16.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17.
Seznam organizací
Mateřská škola Ořechov
Sbor dobrovolných hasičů
Obecní knihovna