Informace pro vlastníky lesa


Pro vlastníky lesa 

Každý vlastník lesa by měl informovat přiděleného lesního hospodáře o množství vytěženého dříví , zalesnění(ha,ks) ve vašem lese . Proto žádám , o informace o Vaší činnosti v lese. Nejpozději do 20.1.2021, je to důležité kvůli lesní hospodářské evidenci. Jedná se o tyto informace : majitel, parcelní číslo, množství vytěžené hmoty , zalesnění. 

Podle zákona č.289/1995 Sb.§40 – je každý vlastník lesa povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu o provedené obnově lesa a těžbě v jednotlivých porostech(případně parcelách). 

Souhrnné údaje uvedené v odstavci 1 předá vlastník lesa orgánu státní správy lesů do konce března za uplynulý kalendářní rok. Obsah, způsob vedení a předávání údajů lesních hospodářských evidencí uvedených v odstavci 1 orgánu státní správy lesů stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289=cast1)

Dále si Vám dovolím upozornit na možnost čerpání finančních příspěvků : následná péče o kultury (vyžínání , nátěry, ošlapy ) , oplocenky , zalesnění . Ti, co mají zažádáno přes KÚ Jihlava na oplocení mají čas do 31.3.2021 na vytvoření a odeslání závěrečné zprávy. Ohlášení na rok 2021 je přijímáno od 1.1.2021 a je platné po celý kalendářní rok. Ohlášení je nutné , pokud bude vlastník lesa žádat finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle NV č. 30/2014.

Teplý Bohumil

 revírník OSL 

tel. 725 673 189 

E: bohumil.teply@lesycr.cz