Kanalizace a ČOV

Základní informace o projektu:

Projekt "Kanalizace a ČOV Ořechov a její místní části Ronov" se skládá ze dvou samostatných částí:

  • výstavby čistírny odpadních vod (ČOV)
  • výstavby splaškové kanalizace

 

 

 

 

 

 

Čistírna odpadních vod

Objekt ČOV bude řešen jako novostavba umístěná za tenisovými kurty. Pro čištění odpadních vod na oddílné splaškové kanalizace z obce Ořechov a místní části Ronov je navržena mechanicko-biologická čistírna pro 350 EO (ekvivalentních osob). ČOV se skládá z mechanického předčištění, biologické části, dmychárny, kalového hospodářství a jímky na svoz. Areál ČOV bude oplocen plotem, bude vybudována nová příjezdová komunikace od silnice navazující na stávající asfaltový sjezd ze silnice I/37.  

 

Splašková kanalizace

Kanalizace je navržena jako oddílná splašková kanalizace, kde stávající stoky budou využívány pro odvedení dešťových vod do vodoteče. Protože se obec nachází v rovinatém území, je zde nutno odpadní vody přečerpávat (s využitím čtyř čerpacích stanic). Obec je rozdělena podle nátoku do jednotlivých čerpacích stanic na pět povodí:

  • povodí "A" tvoří část kanalizace, která je zaústěna gravitačně do čistírny odpadních vod. Jedná se o stoky A, A-1 a A-2 odkanalizující jihovýchodní část obce Ořechov tvořenou převážně novostavbami. Do stoky je zaústěn výtlak V-1 od ČS1
  • povodí "B" tvoří největší část kanalizace obce. Jedná se o stoky B, B-1, B-1-2, B-2, B-3 zaústěné do čerpací stanice ČS1 umístěné u silničního podjezdu železniční tratě. Staka B je převážně umístěna ve státní silnici I/37, staka B-1 v chodníku vedoucím podél státní silnice I/37. Ostatní stoky jsou vedeny v místních komunikacích vedených severně od I/37 v centrální části obce Ořechov. Do stoky B je zaústěn výtlak V-2 z čerpací stanice ČS2.
  • povodí "C" odkanalizuje severozápadní část obce Ořechov a jeho stoky C, C-1, C-2, C-3 a C4 jsou zaústěny do čerpací stanice ČS2. Stoky C a C-3 jsou vedeny převážně ve státní silnici I/37, ostatní stoky v místních komunikacích. Čerpací stanice ČS2 je umístěna v lokalitě "Ořechov-U nádraží".
  • povodí "D" odkanalizuje celou místní část Ronov vyjma nemovitostí v západní části obce. Jedná se o stoky D, D-1, D-2 a D-3. Tyto stoky jsou zaústěny do čerpací stanice ČS3 (lokalita "Ronov-U rybníka"). Gravitační stoky jsou vedeny převážně v místních komunikacích, část stok je vedena ve státní silnici III/3719. D stoky D-3 je zaústěn výtlak V-4.
  • povodí "E" odkanalizuje západní část místní části Ronov a je zaústěno do čerpací stanice ČS4 (lokalita "Ronov-Na babách"). Stoka E je z části vedena ve státní silnici III/3719 a dále v místní nezpevněné cestě.

Na výstavbu stok bude použito 3 218 m potrubí PVC SN12 DN 250. Pro kanalizaci bude proveden pažený výkop.

 

 

Mapa kanalizace

V jednotlivých souborech jsou zobrazeny trasy budované kanalizace.

 

pdf 2 MB  -  Přehledná situace

pdf 106 kB  -  Situace širších vztahů 

pdf 339 kB  -  Situace katastr

pdf 1 MB  -  Situace stavby č.1

pdf 1 MB  -  Situace stavby č.2

pdf 911 kB  -  Situace stavby č.3

pdf 1 MB  -  Situace stavby č.4

pdf 452 kB  -  Situace stavby ČOV

xlsx 26 kB  -  Harmonogram prací

  

Aktuálně:

Do konce letošního roku 2019 by měla být vybudována stoka A, A-1 a A-2, viz. situace č.1.

 

17.10.2019

V současné době probíhá výkop a pokládka kanalizace na stoce A mezi šachtami A6 a A7, v trase se nachází na skále uložené litinové potrubí vodovodu, které ztěžuje a zpomaluje postup prací. Předpokládaný termín dokončení tohoto úseku je 23.10. Potom se pracovní skupina přesune nad šachtu 8 ( křižovatka se slepou ulicí - stoka A1) a bude pokračovat ve výkopu a pokládce potrubí do kopce, směrem k šachtě A9, tato část by měla být dokončena do 1.11. a bude se pokračovat kolem novostaveb k č.p. 101. Tyto práce budou dokončeny kolem poloviny listopadu a pracovní skupina přejde na stoku A2.

Od 21.10. budou zahájeny práce na stoce A1, vzhledem k tomu, že se jedná o slepou ulici žádáme obyvatele aby si zaparkovali mimo tuto ulici, protože bude problém s příjezdem k jednotlivým domům. Jelikož ke kanalizaci přikládáme kabelovku, není možno výkop průběžně zasypávat a komplikuje se tím přístup k jednotlivým nemovitostem. Stoka A1 by měla být dokončena do konce října, pak přejde pracovní skupina na stoku B-1-2.

Během provádění prací může dojít ke změně postupu z nepředvídatelných důvodů. Na stavbě bude přítomen nepřetržitě během prací mistr p. Studený David ( 724 469 791 ), který bude občany průběžně informovat o postupu prací a případných změnách vyvolaných těmito skutečnostmi. Pokud se vyskytnou nějaké komplikace a problémy, prosím okamžitě kontaktovat pana mistra nebo mne, abychom mohli neprodleně řešit.

 Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

4.11.2019

Dne 5.11. bude zahájení prací na stoce B - 1 - 2 , bude zahájeno vytyčení a řezání bet.povrchu místní komunikace od státní silnice k obchodu. Od 6.11.2019 budou zahájeny zemní práce na kanalizaci ve stejném pořadí, to znamená že začneme s výkopem od státní silnice směrem k obchodu a pak dále proti kopci.  Jelikož není známa poloha vodovodního řadu, ani geologie podloží, bude Vám další postup prací upřesňován dle aktuální situace na stavbě zástupcem  zhotovitele -  p. Studený David ( 724 469 753 ) - mistr stavby.

Veškeré připomínky k probíhajícím pracím, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na mistra stavby, nebo na mne.

 Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

14.11.2019

Oznamujeme zahájení prací na stoce A - 1. Dnešního dne bude provedeno frézování povrchu komunikace pro rýhu hlavního řadu a přípojek a budou zahájeny zemní práce v křižovatce. Postup prací bude probíhat od křižovatky směrem na konec ulice. Doporučujeme Vám přeparkovat vozidla mimo ulici, jelikož příjezdy k některým nemovitostem budou znemožněny. Informace o postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle aktuální situace na stavbě, nebo p. Studený David ( 724 469 753 ) - mistr stavby - bude na stavbě od 18.11. Veškeré připomínky k probíhajícím pracím, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na p. Škarvadu, na mistra stavby, nebo na mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

4.12.2019

Oznamujeme zahájení prací na stoce "B - 3" ve Vaší ulici. Zítra bude provedeno frézování povrchu komunikace pro rýhu hlavního řadu a přípojek a budou zahájeny zemní práce nad křižovatkou s krajskou komunikací. Postup prací bude probíhat od křižovatky směrem na konec ulice. Doporučujeme Vám přeparkovat vozidla mimo ulici, jelikož příjezdy k některým nemovitostem budou znemožněny. Informace o postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle aktuální situace na stavbě.Veškeré připomínky k průběhu prací, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na p. Škarvadu, nebo na mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

5.3.2020

 

Oznamujeme zahájení prací na stoce "D" ve Vaší ulici. Dne 5.3.2020 budou zahájeny práce ve Vaší ulici na stoce kanalizace a výtlaku V3 od čerpací stanice ČS3 (před č.p.31) a budou pokračovat směrem ke křižovatce, kolem hostince a dolů pod hráz rybníka. Zároveň budou zahájeny práce v louce pod rybníkem a budou probíhat směrem k železnici, včetně protlaku pod tratí. Informace o postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle aktuální situace na stavbě. Veškeré připomínky k průběhu prací, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na p. Škarvadu, nebo na mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

30.3.2020

Oznamujeme zahájení prací na stoce "B1" ve Vaší ulici. Dne 30.3.2020 budou zahájeny práce ve Vaší ulici na stoce kanalizace a výtlaku V1. Postup prací bude následující. Bude rozebrána dlažba chodníku u autobusové zastávky pro napojení stoky na ČS1. Dále bude rozebrána dlažba chodníku od křižovatky na Ronov až na konec k agrobazaru. Následně budou v chodníku vykopány cílové jámy na protlaky pod komunikací I.třídy č. 37. Současně budou vykopány startovací jámy na soukromých pozemcích (zahradách) p.č. 80/4, 80/13 a 80/5, s majiteli těchto pozemků bych rád dohodl postup a způsob provedení dle jejich připomínek - navrhuji schůzku na místě dne 31.3. v 9,00 h. Dále bude vykopána startovací jáma v odbočce k obchodu a po provedení protlaku a zprůjezdnění ulice další v odbočce ulice stoka A. Protlaky by měly být realizovány v příštím, tedy 15.týdnu. Mezitím budou zahájeny zemní práce na stoce B1 v krajské komunikaci od zastávky autobusu (která bude dočasně přemístěna) po křižovatku s komunikací I.třídy a budou pokračovat realizací stoky a výtlaku umístěných v rozebraném chodníku. Informace o aktuální situaci a postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle situace na stavbě.

Veškeré připomínky k průběhu prací, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na p. Škarvadu, nebo na mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

11.5.2020

Oznamujeme zahájení prací na stoce "D" ve Vaší ulici. Dne 11.5.2020 budou zahájeny práce ve Vaší ulici na stoce kanalizace od Š12. Informace o aktuální situaci a postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle situace na stavbě. Veškeré připomínky k průběhu prací, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na p. Škarvadu, nebo na mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

15.5.2020

Oznamujeme Vám, že dne 18.5.2020 budou zahájeny práce na kanalizační stoce "D"ve Vaší ulici od č.p. 1 směrem k zastávce autobusu. Informace o aktuální situaci a postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle situace na stavbě, nebo můžete kontaktovat přímo mne.

Zároveň budou dne 18.5.2020 zahájeny práce na kanalizační stoce "B 1-1"ve Vaší ulici, konkrétně ve výjezdu na hlavní komunikaci (vedle č.p.27) bude ráno vykopána startovací jáma pro protlak pod hlavní komunikací. Počítejte se znemožněním vjezdu a výjezdu z ulice na hlavní po dobu minimálně 3 dnů. Informace o aktuální situaci a postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle situace na stavbě, nebo můžete kontaktovat přímo mne.

Veškeré připomínky k průběhu prací, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na p. Škarvadu, nebo na mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

 

 

Aktuality
(spam ochrana)

Fotogalerie

Zeptejte se nás

Kanalizace ČOV

OBEC OŘECHOV

Ořechov 87

594 52 Ořechov

Telefon: 566 543 483

obec@orechov-ronov.cz

czende

Dnes je 5. června 2020

Svátek má Dobroslav

Copyright © 2008 obec Ořechov a místní část Ronov | created by Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU