Kanalizace a ČOV

Základní informace o projektu:

Projekt "Kanalizace a ČOV Ořechov a její místní části Ronov" se skládá ze dvou samostatných částí:

  • výstavby čistírny odpadních vod (ČOV)
  • výstavby splaškové kanalizace

 

 

 

 

 

 

Čistírna odpadních vod

Objekt ČOV bude řešen jako novostavba umístěná za tenisovými kurty. Pro čištění odpadních vod na oddílné splaškové kanalizace z obce Ořechov a místní části Ronov je navržena mechanicko-biologická čistírna pro 350 EO (ekvivalentních osob). ČOV se skládá z mechanického předčištění, biologické části, dmychárny, kalového hospodářství a jímky na svoz. Areál ČOV bude oplocen plotem, bude vybudována nová příjezdová komunikace od silnice navazující na stávající asfaltový sjezd ze silnice I/37.  

 

Splašková kanalizace

Kanalizace je navržena jako oddílná splašková kanalizace, kde stávající stoky budou využívány pro odvedení dešťových vod do vodoteče. Protože se obec nachází v rovinatém území, je zde nutno odpadní vody přečerpávat (s využitím čtyř čerpacích stanic). Obec je rozdělena podle nátoku do jednotlivých čerpacích stanic na pět povodí:

  • povodí "A" tvoří část kanalizace, která je zaústěna gravitačně do čistírny odpadních vod. Jedná se o stoky A, A-1 a A-2 odkanalizující jihovýchodní část obce Ořechov tvořenou převážně novostavbami. Do stoky je zaústěn výtlak V-1 od ČS1
  • povodí "B" tvoří největší část kanalizace obce. Jedná se o stoky B, B-1, B-1-2, B-2, B-3 zaústěné do čerpací stanice ČS1 umístěné u silničního podjezdu železniční tratě. Staka B je převážně umístěna ve státní silnici I/37, staka B-1 v chodníku vedoucím podél státní silnice I/37. Ostatní stoky jsou vedeny v místních komunikacích vedených severně od I/37 v centrální části obce Ořechov. Do stoky B je zaústěn výtlak V-2 z čerpací stanice ČS2.
  • povodí "C" odkanalizuje severozápadní část obce Ořechov a jeho stoky C, C-1, C-2, C-3 a C4 jsou zaústěny do čerpací stanice ČS2. Stoky C a C-3 jsou vedeny převážně ve státní silnici I/37, ostatní stoky v místních komunikacích. Čerpací stanice ČS2 je umístěna v lokalitě "Ořechov-U nádraží".
  • povodí "D" odkanalizuje celou místní část Ronov vyjma nemovitostí v západní části obce. Jedná se o stoky D, D-1, D-2 a D-3. Tyto stoky jsou zaústěny do čerpací stanice ČS3 (lokalita "Ronov-U rybníka"). Gravitační stoky jsou vedeny převážně v místních komunikacích, část stok je vedena ve státní silnici III/3719. D stoky D-3 je zaústěn výtlak V-4.
  • povodí "E" odkanalizuje západní část místní části Ronov a je zaústěno do čerpací stanice ČS4 (lokalita "Ronov-Na babách"). Stoka E je z části vedena ve státní silnici III/3719 a dále v místní nezpevněné cestě.

Na výstavbu stok bude použito 3 218 m potrubí PVC SN12 DN 250. Pro kanalizaci bude proveden pažený výkop.

 

 

Mapa kanalizace

V jednotlivých souborech jsou zobrazeny trasy budované kanalizace.

 

pdf 2 MB  -  Přehledná situace

pdf 106 kB  -  Situace širších vztahů 

pdf 339 kB  -  Situace katastr

pdf 1 MB  -  Situace stavby č.1

pdf 1 MB  -  Situace stavby č.2

pdf 911 kB  -  Situace stavby č.3

pdf 1 MB  -  Situace stavby č.4

pdf 452 kB  -  Situace stavby ČOV

xlsx 26 kB  -  Harmonogram prací

  

Aktuálně:

Do konce letošního roku 2019 by měla být vybudována stoka A, A-1 a A-2, viz. situace č.1.

 

17.10.2019

V současné době probíhá výkop a pokládka kanalizace na stoce A mezi šachtami A6 a A7, v trase se nachází na skále uložené litinové potrubí vodovodu, které ztěžuje a zpomaluje postup prací. Předpokládaný termín dokončení tohoto úseku je 23.10. Potom se pracovní skupina přesune nad šachtu 8 ( křižovatka se slepou ulicí - stoka A1) a bude pokračovat ve výkopu a pokládce potrubí do kopce, směrem k šachtě A9, tato část by měla být dokončena do 1.11. a bude se pokračovat kolem novostaveb k č.p. 101. Tyto práce budou dokončeny kolem poloviny listopadu a pracovní skupina přejde na stoku A2.

Od 21.10. budou zahájeny práce na stoce A1, vzhledem k tomu, že se jedná o slepou ulici žádáme obyvatele aby si zaparkovali mimo tuto ulici, protože bude problém s příjezdem k jednotlivým domům. Jelikož ke kanalizaci přikládáme kabelovku, není možno výkop průběžně zasypávat a komplikuje se tím přístup k jednotlivým nemovitostem. Stoka A1 by měla být dokončena do konce října, pak přejde pracovní skupina na stoku B-1-2.

Během provádění prací může dojít ke změně postupu z nepředvídatelných důvodů. Na stavbě bude přítomen nepřetržitě během prací mistr p. Studený David ( 724 469 791 ), který bude občany průběžně informovat o postupu prací a případných změnách vyvolaných těmito skutečnostmi. Pokud se vyskytnou nějaké komplikace a problémy, prosím okamžitě kontaktovat pana mistra nebo mne, abychom mohli neprodleně řešit.

 Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

4.11.2019

Dne 5.11. bude zahájení prací na stoce B - 1 - 2 , bude zahájeno vytyčení a řezání bet.povrchu místní komunikace od státní silnice k obchodu. Od 6.11.2019 budou zahájeny zemní práce na kanalizaci ve stejném pořadí, to znamená že začneme s výkopem od státní silnice směrem k obchodu a pak dále proti kopci.  Jelikož není známa poloha vodovodního řadu, ani geologie podloží, bude Vám další postup prací upřesňován dle aktuální situace na stavbě zástupcem  zhotovitele -  p. Studený David ( 724 469 753 ) - mistr stavby.

Veškeré připomínky k probíhajícím pracím, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na mistra stavby, nebo na mne.

 Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

14.11.2019

Oznamujeme zahájení prací na stoce A - 1. Dnešního dne bude provedeno frézování povrchu komunikace pro rýhu hlavního řadu a přípojek a budou zahájeny zemní práce v křižovatce. Postup prací bude probíhat od křižovatky směrem na konec ulice. Doporučujeme Vám přeparkovat vozidla mimo ulici, jelikož příjezdy k některým nemovitostem budou znemožněny. Informace o postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle aktuální situace na stavbě, nebo p. Studený David ( 724 469 753 ) - mistr stavby - bude na stavbě od 18.11. Veškeré připomínky k probíhajícím pracím, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na p. Škarvadu, na mistra stavby, nebo na mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

4.12.2019

Oznamujeme zahájení prací na stoce "B - 3" ve Vaší ulici. Zítra bude provedeno frézování povrchu komunikace pro rýhu hlavního řadu a přípojek a budou zahájeny zemní práce nad křižovatkou s krajskou komunikací. Postup prací bude probíhat od křižovatky směrem na konec ulice. Doporučujeme Vám přeparkovat vozidla mimo ulici, jelikož příjezdy k některým nemovitostem budou znemožněny. Informace o postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle aktuální situace na stavbě.Veškeré připomínky k průběhu prací, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na p. Škarvadu, nebo na mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

5.3.2020

 

Oznamujeme zahájení prací na stoce "D" ve Vaší ulici. Dne 5.3.2020 budou zahájeny práce ve Vaší ulici na stoce kanalizace a výtlaku V3 od čerpací stanice ČS3 (před č.p.31) a budou pokračovat směrem ke křižovatce, kolem hostince a dolů pod hráz rybníka. Zároveň budou zahájeny práce v louce pod rybníkem a budou probíhat směrem k železnici, včetně protlaku pod tratí. Informace o postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle aktuální situace na stavbě. Veškeré připomínky k průběhu prací, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na p. Škarvadu, nebo na mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

30.3.2020

Oznamujeme zahájení prací na stoce "B1" ve Vaší ulici. Dne 30.3.2020 budou zahájeny práce ve Vaší ulici na stoce kanalizace a výtlaku V1. Postup prací bude následující. Bude rozebrána dlažba chodníku u autobusové zastávky pro napojení stoky na ČS1. Dále bude rozebrána dlažba chodníku od křižovatky na Ronov až na konec k agrobazaru. Následně budou v chodníku vykopány cílové jámy na protlaky pod komunikací I.třídy č. 37. Současně budou vykopány startovací jámy na soukromých pozemcích (zahradách) p.č. 80/4, 80/13 a 80/5, s majiteli těchto pozemků bych rád dohodl postup a způsob provedení dle jejich připomínek - navrhuji schůzku na místě dne 31.3. v 9,00 h. Dále bude vykopána startovací jáma v odbočce k obchodu a po provedení protlaku a zprůjezdnění ulice další v odbočce ulice stoka A. Protlaky by měly být realizovány v příštím, tedy 15.týdnu. Mezitím budou zahájeny zemní práce na stoce B1 v krajské komunikaci od zastávky autobusu (která bude dočasně přemístěna) po křižovatku s komunikací I.třídy a budou pokračovat realizací stoky a výtlaku umístěných v rozebraném chodníku. Informace o aktuální situaci a postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle situace na stavbě.

Veškeré připomínky k průběhu prací, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na p. Škarvadu, nebo na mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

11.5.2020

Oznamujeme zahájení prací na stoce "D" ve Vaší ulici. Dne 11.5.2020 budou zahájeny práce ve Vaší ulici na stoce kanalizace od Š12. Informace o aktuální situaci a postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle situace na stavbě. Veškeré připomínky k průběhu prací, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na p. Škarvadu, nebo na mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

15.5.2020

Oznamujeme Vám, že dne 18.5.2020 budou zahájeny práce na kanalizační stoce "D"ve Vaší ulici od č.p. 1 směrem k zastávce autobusu. Informace o aktuální situaci a postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle situace na stavbě, nebo můžete kontaktovat přímo mne.

Zároveň budou dne 18.5.2020 zahájeny práce na kanalizační stoce "B 1-1"ve Vaší ulici, konkrétně ve výjezdu na hlavní komunikaci (vedle č.p.27) bude ráno vykopána startovací jáma pro protlak pod hlavní komunikací. Počítejte se znemožněním vjezdu a výjezdu z ulice na hlavní po dobu minimálně 3 dnů. Informace o aktuální situaci a postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) dle situace na stavbě, nebo můžete kontaktovat přímo mne.

Veškeré připomínky k průběhu prací, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na p. Škarvadu, nebo na mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel. 724 469 791

 

11.6.2020

Oznamujeme Vám, že dne 15.6.2020 budou zahájeny práce na kanalizační stoce "D 3"ve Vaší ulici, konkrétně od zastávky autobusu směrem na Březejc, Velké Meziříčí. Od 15.6. bude průjezd stavbou uzavřen, bude možný pouze na povolení od stavby. Informace o aktuální situaci a postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) a p. Koudela ( 725 268 010 ) dle situace na stavbě, nebo můžete kontaktovat přímo mne.

Veškeré připomínky k průběhu prací, dotazy, či požadavky na přípojky směřujte prosím na uvedené kontakty.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel.724 469 791

 

22.9.2020

Oznamujeme Vám, že dne 23.9.2020 budou zahájeny práce oprav komunikací po kanalizaci na stoce "A; A1 a A2"ve Vaší ulici. Práce budou zahájeny odtěžením ( zfrézováním ) rýh po kanalizaci a následně budou opraveny živičným materiálem. Povrchy komunikací by měly být dokončeny v pátek 25.9.2020. Po dobu oprav bude znemožněn vjezd a průjezd vozidly, je nutno zaparkovat mimo uvedené prostory. Informace o aktuální situaci a postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) a p. Koudela ( 725 268 010 ) dle situace na stavbě, nebo můžete kontaktovat přímo mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel.724 469 791 

 

15.10.2020

Oznamujeme Vám, že dne 15.10.2020 budou zahájeny práce oprav komunikací po kanalizaci ve Vaší ulici. Práce budou zahájeny odtěžením ( zfrézováním ) rýh po kanalizaci a pravděpodobně až příští týden následně opraveny živičným materiálem. Po dobu oprav bude ztížen vjezd a průjezd vozidly, doporučujeme zaparkovat mimo uvedené prostory. V Ronově od zastávky ČSAD po hostinec a od tvrze po č.p. 33 budou povrchy opraveny bez frézování pravděpodobně v příštím týdnu. Vzhledem k současnému stavu počasí nelze přesně stanovit termíny postupu prací, informace o aktuální situaci a postupu prací Vám poskytne p. Škarvada (724 469 768) a p. Koudela (725 268 010) dle situace na stavbě, nebo můžete kontaktovat přímo mne.

Miroslav Kolařík - stavbyvedoucí, tel.724 469 791

Aktuality
(spam ochrana)

Fotogalerie

Zeptejte se nás

Kanalizace ČOV

OBEC OŘECHOV

Ořechov 87

594 52 Ořechov

Telefon: 566 543 483

obec@orechov-ronov.cz

czende

Dnes je 28. listopadu 2020

Svátek má René

Copyright © 2008 obec Ořechov a místní část Ronov | created by Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU