Informace o projektu

Základní informace o projektu:

Projekt "Kanalizace a ČOV Ořechov a její místní části Ronov" se skládá ze dvou samostatných částí:

  • výstavby čistírny odpadních vod (ČOV) 
  • výstavby splaškové kanalizace

1606561444_1606561444278.png

Čistírna odpadních vod

Objekt ČOV bude řešen jako novostavba umístěná za tenisovými kurty. Pro čištění odpadních vod na oddílné splaškové kanalizace z obce Ořechov a místní části Ronov je navržena mechanicko-biologická čistírna pro 350 EO (ekvivalentních osob). ČOV se skládá z mechanického předčištění, biologické části, dmychárny, kalového hospodářství a jímky na svoz. Areál ČOV bude oplocen plotem, bude vybudována nová příjezdová komunikace od silnice navazující na stávající asfaltový sjezd ze silnice I/37.

Splašková kanalizace

Kanalizace je navržena jako oddílná splašková kanalizace, kde stávající stoky budou využívány pro odvedení dešťových vod do vodoteče. Protože se obec nachází v rovinatém území, je zde nutno odpadní vody přečerpávat (s využitím čtyř čerpacích stanic). Obec je rozdělena podle nátoku do jednotlivých čerpacích stanic na pět povodí:

  • povodí "A" tvoří část kanalizace, která je zaústěna gravitačně do čistírny odpadních vod. Jedná se o stoky A, A-1 a A-2 odkanalizující jihovýchodní část obce Ořechov tvořenou převážně novostavbami. Do stoky je zaústěn výtlak V-1 od ČS1.
  • povodí "B" tvoří největší část kanalizace obce. Jedná se o stoky B, B-1, B-1-2, B-2, B-3 zaústěné do čerpací stanice ČS1 umístěné u silničního podjezdu železniční tratě. Staka B je převážně umístěna ve státní silnici I/37, staka B-1 v chodníku vedoucím podél státní silnice I/37. Ostatní stoky jsou vedeny v místních komunikacích vedených severně od I/37 v centrální části obce Ořechov. Do stoky B je zaústěn výtlak V-2 z čerpací stanice ČS2. 
  • povodí "C" odkanalizuje severozápadní část obce Ořechov a jeho stoky C, C-1, C-2, C-3 a C4 jsou zaústěny do čerpací stanice ČS2. Stoky C a C-3 jsou vedeny převážně ve státní silnici I/37, ostatní stoky v místních komunikacích. Čerpací stanice ČS2 je umístěna v lokalitě "Ořechov-U nádraží". 
  • povodí "D" odkanalizuje celou místní část Ronov vyjma nemovitostí v západní části obce. Jedná se o stoky D, D-1, D-2 a D-3. Tyto stoky jsou zaústěny do čerpací stanice ČS3 (lokalita "Ronov-U rybníka"). Gravitační stoky jsou vedeny převážně v místních komunikacích, část stok je vedena ve státní silnici III/3719. D stoky D-3 je zaústěn výtlak V-4. 
  • povodí "E" odkanalizuje západní část místní části Ronov a je zaústěno do čerpací stanice ČS4 (lokalita "Ronov-Na babách"). Stoka E je z části vedena ve státní silnici III/3719 a dále v místní nezpevněné cestě.

Na výstavbu stok bude použito 3 218 m potrubí PVC SN12 DN 250. Pro kanalizaci bude proveden pažený výkop.


Mapa kanalizace

V jednotlivých souborech jsou zobrazeny trasy budované kanalizace.

Přehledná situace 

Situace širších vztahů 

Situace katastr

Situace stavby č.1

Situace stavby č.2

Situace stavby č.3

Situace stavby č.4

Situace stavby ČOV

Harmonogram prací